Percentages sociale verzekeringen 2019

Percentages sociale verzekeringen 2019

De premiepercentages voor de sociale verzekeringen worden elk jaar opnieuw vastgesteld door de Minister van Sociale zaken & Werkgelegenheid.

  1. Het premiepercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) blijft ongewijzigd, namelijk 17.90%. Deze premie wordt gecombineerd geheven als onderdeel van de loonheffing.
  2. Ook het premie percentage voor de nabestaandenuitkering (Anw) blijft ongewijzigd, namelijk 0.10%. Ook deze premie wordt gecombineerd geheven, als onderdeel van de loonheffing
  3. Het sectorfonds, hieruit wordt het eerste halfjaar van de werkloosheidsuitkering (WW) gefinancierd en een klein stukje Ziektewet- en WGA-staartlasten van eigenrisicodragers. Deze is afhankelijk van de sector waarin jouw organisatie opereert. De gemiddelde sectorpremie 2019 bedraagt 0.77% en is hiermee 0.51 procentpunt lager dan de gemiddelde sectorpremie in 2018. Voor de sectorpremie behorende bij jouw sector, verwijzen wij je naar de premievaststelling sectorfondsen 2019 van het UWV.
  4. Uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) worden de werkloosheidsuitkeringen (WW), welke langer dan 6 maanden duren, gefinancierd. De Awf-werkgeverspremie in 2019 is 3.60% (tegenover 2.85% in 2018).
  5. De premieopslag kinderopvang voor 2019 blijft gelijk aan 2018, namelijk 0,50%.
  6. De premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is vastgesteld op 6.46% (was 6.27 % in 2018).
  7. De premie Werkhervattingskas (WHK) is voor de betaling van de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en ziektewet voor flexibele dienstverbanden. De premie wordt vastgesteld door het UWV, het gemiddeld premiepercentage voor 2019 is 1.18% (waarvan 0.75% voor de WGA en 0.43% voor de ZW), tegenover 1.16% in 2018. Je ontvangt de premie WHK van de Belastingdienst. De premie is afhankelijk van de klassenindeling en de sector waarin jouw bedrijf is ingedeeld.

Het maximum premieloon in 2019 bedraagt 55.927 euro voor een loontijdvak van een jaar.

Premiepercentages schematisch weergegeven:

Premiepercentage
2019
2018
AOW
17.90%
17.90%
Anw
0.10%
0.10%
sectorfonds
0.77%
1.28%
AWF
3.60%
2.85%
Premieopslag kinderopvang
0.50%
0.50%
AOF
6.46%
6.27%
WHK
1.18%
1.16%