Tip: De allerbeste vragen over vakantiegeld

Tip: De allerbeste vragen over vakantiegeld

In de praktijk komen wij zeer geregeld tegen dat een onjuist bedrag aan vakantiegeld wordt uitbetaald aan de medewerkers. Vaak gebeurt dit onbewust en zonder kwade bedoelingen. Ondernemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de wetgeving rondom de vakantiebijslag. Feit blijft dat jij als werkgever dient te handelen naar de wetgeving. Ter voorkoming van fouten beantwoorden wij 12 vragen die bij jou op kunnen komen.

1. Moet over iedere euro die wordt uitbetaald aan de werknemer vakantiegeld worden gereserveerd?
Je moet vakantiegeld betalen over al het loon dat je aan een medewerker betaalt voordat je de inhoudingen in mindering brengt. Uitbetaalde vakantiedagen en provisies tellen dus ook mee in de berekening.
Ook voor zieke werknemers moet je vakantiegeld betalen. Als een medewerker tijdens ziekte bijvoorbeeld 70 procent van zijn loon ontvangt, bouwt hij over dat bedrag vakantiegeld op.

2. Wordt er vakantiegeld opgebouwd over overuren en meeruren?
Moet er onderscheid gemaakt worden tussen overuren bij een fulltime werknemer en meeruren bij een parttime werknemer? Bouwt een werknemer over deze extra uren vakantiegeld op?

In de regel spreken we van overuren als er meer wordt gewerkt dan de gebruikelijke maximale arbeidsomvang (36 uur volgens het CAO Kinderopvang). Overuren worden, in bepaalde gevallen, voor een hoger percentage dan 100% verloond. Meeruren zijn 'overuren' voor een parttimer. Er wordt extra gewerkt, maar binnen de maximale arbeidsomvang. Deze uren worden voor 100% verloond. Over de meeruren moet vakantiegeld worden opgebouwd.

Per 1 januari 2018 is het verplicht om vakantiegeld op te bouwen over overuren bij een fulltime werknemer. Meeruren bij een parttimer moeten ook worden meegenomen in de opbouw van het vakantiegeld.

3. Is bij een nulurencontracten het vakantiegeld niet van toepassing?
Elke werknemer heeft recht op loon (salaris), vakantiegeld en vakantie uren. Je moet dus ook over het loon uit een nul-urencontract (over de gewerkte uren) vakantiegeld betalen.

4. Waarover hoef ik geen vakantiegeld uit te betalen?
Je hoeft geen vakantiegeld te betalen over betalingen die niet direct betrekking hebben op het reguliere dienstverband. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan onkostenvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen (dertiende maand) en uitkeringen bij een bijzondere gelegenheid zoals jubilea. 

5. Is vakantiegeld altijd 8 procent van het bruto jaarloon?
De CAO voor de kinderopvang schrijft voor dat het percentage voor vakantiebijslag 8% is. Je mag er wel voor kiezen om een hoger percentage uit te betalen. 
In sommige gevallen wordt er minder dan 8% vakantiegeld uitbetaald, wij verwijzen je hiervoor naar vraag 11 van deze tip.

6. Moet het vakantiegeld één keer per jaar worden uitgekeerd?
De CAO voor kinderopvang schrijft voor dat de reservering voor vakantiegeld loopt van 1juni tot en met 31 mei en wordt uitbetaald in mei. 
Bij uitzendwerk, oproepkrachten/nuluurders of vakantiewerk mag je het vakantiegeld maandelijks uitkeren bij het reguliere loon. Het is belangrijk dat een werknemer goede notie heeft van het feit dat het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald. Zet het vakantiegeld dus altijd apart op de strook of vermeld het in de arbeidsovereenkomst.

Werknemers kunnen vragen om hun vakantietoeslag eerder te ontvangen, om bijvoorbeeld een schuld te kunnen aflossen. Je mag hier gehoor aan geven, maar bent hiertoe niet verplicht.

Het vakantiegeld moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald. Wanneer je het vakantiegeld te laat uitbetaald, kunnen je werknemers een verhoging eisen van maximaal 50%. Houdt hier rekening mee. Heb je met de medewerkers afspraken gemaakt over later uitbetalen en ze zijn hiermee akkoord dan is een verhoging niet aan de orde.

7. Moet ik vakantiegeld uitbetalen tegen het bijzonder tarief?
Het vakantiegeld is een extra inkomen, het wordt daarom belast alsof het bovenop het jaarinkomen komt. Wanneer je het bijzonder tarief niet toepast op het vakantiegeld, dan zal de Belastingdienst dit corrigeren in de inkomstenbelasting van de werknemer, waardoor de werknemer minder terug krijgt of zelfs moet bij betalen. Dit is niet wenselijk voor de werknemer. Wij adviseren daarom om het bijzonder tarief toe te passen. Je bepaalt het bijzonder tarief op basis van het jaarinkomen van de medewerker van het vorige jaar. 

8. Mag ik het vakantiegeld periodiek uitbetalen?
Je mag ook met de werknemers afspreken dat bij elke verloning het opgebouwde vakantiegeld direct wordt uitbetaald. Je hoeft in dit geval niet het bijzonder tarief toe te passen. Met andere woorden het vakantiegeld wordt verloond via de witte tijdvaktabel.

9. Moet ik vakantiegeld direct uitbetalen bij einde dienstverband?
Neemt een werknemer ontslag of wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd dan moet het nog openstaande deel van het vakantiegeld worden uitbetaald. Je kunt ervoor kiezen om het vakantiegeld direct uit te betalen in de laatste maand dat de werknemer werkzaam bij je is. Vaak kiezen ondernemers ervoor om het vakantiegeld een maand later uit te keren zodat eventuele boetes of andere inhoudingen nog verrekend kunnen worden.

10. Hoef ik over uitbetaalde vakantiedagen geen vakantietoeslag te reserveren?
Ook over uitbetaalde vakantiedagen moet je vakantiegeld reserveren. Immers, als jouw werknemer deze dagen gewoon had opgenomen, had je tijdens deze vakantie ook vakantiegeld betaald over het loon.

11. Betaal ik over het meerdere dan drievoud minimumloon geen vakantietoeslag? 
Als het door de werkgever en werknemer overeengekomen loon meer dan het drievoud van het minimumloon bedraagt, mag bij de arbeidsovereenkomst bepaald worden dat, over dit bovenliggende deel van het drievoud van het minimumloon, de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag of minder toeslag dan 8% opbouwt over het bovenliggende deel van het drievoud van het minimumloon. Dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.
Het minimumloon op jaarbasis is € 20.217,60 (april 2021), het drievoud hiervan is € 60.622,80. Indien het jaarloon inclusief 8% vakantietoeslag hoger is dan dit drievoud, mag je dus over dit meerdere deel andere afspraken maken. 

12. Moet ik aan een Stagiaire vakantiegeld uitbetalen?
Aan een stagiaire hoef je geen vakantiegeld uit te betalen. Je hoeft hier niets schriftelijk over vast te leggen. Natuurlijk mag je besluiten wel vakantiegeld uit te betalen, hier ben je vrij in.
  • Related Articles

  • Tip: Handige rapporten voor iedere kinderopvang

   Je kunt binnen Bitcare veel verschillende rapport raadplegen. En wij begrijpen dat je het te druk hebt om alle rapporten te bekijken. Vandaar dat wij vandaag een aantal handige rapporten met je willen delen. Zo weet je direct welk rapport jij kunt ...
  • Tip: Contract verantwoordelijke binnen Bitcare

   Om je optimaal te laten werken met Bitcare willen wij graag enkele functionaliteiten onder de aandacht brengen. Vandaag informeren wij je over de contract verantwoordelijke ouder binnen Bitcare. Eén ouder kan aangewezen worden als contract ...
  • FAQ - Facturatie, de 6 meest gestelde vragen

   Het einde van de maand is er weer bijna en dat betekend dat de facturen weer gemaakt gaan worden. Het aanmaken van facturen kan de nodige vragen oproepen. Wij hebben voor jullie de 6 meest gestelde vragen onder elkaar gezet. 1. Er mist een kindje bij ...
  • Tip: Het samenvoegen van een dubbel contact binnen Bitcare

   Wij willen niets liever dan dat je optimaal gebruik maakt van Bitcare. Wij gaan je hier actief mee helpen door het regelmatig geven van tips. Deze tips moeten je helpen om fouten te voorkomen en hiermee meer tijd over te houden voor andere zaken. Het ...
  • Veelgestelde vragen over berichten

   Hieronder vind je de veelgestelde vragen over berichten.  1. Kan ik verstuurde berichten verwijderen? Via het versturen van berichten is het mogelijk om een bijlage toe te voegen. Hierbij kun je denken aan de nieuwsbrief in PDF of de sheets van een ...