Wet Verbetering Poortwachter


De Wet Verbetering Poortwachter is opgesteld om het aantal werknemers dat in de ziektewet komt terug te dringen. Indien een werknemer langdurig ziek is, dient u een dossier aan te leggen waarin alle acties staan die u en de zieke werknemer hebben gedaan. Indien dit dossier niet aanwezig is, dan kan dit betekenen dat u een boete krijgt of de zieke een jaar langer moet doorbetalen.

Het doel van de wet is langdurig zieken naar passend werk te begeleiden.


Als organisatie zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.
De Wet Verbetering Poortwachter verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
Hier gelden bepaalde richtlijnen voor. Er zijn een aantal verplichtingen die al beginnen in de eerste week na de ziekmelding.
In dit document vindt u links naar praktische websites over deze wet en de formulieren die u nodig heeft om het re-integratiedossier op te bouwen.


Algemene informatie kunt u vinden op: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/wet-verbetering-poortwachter 

Alle documenten vindt u op de volgende pagina van het UWV: http://www.uwv.nl/Werkgevers/formulieren/#Ziekte


Hoe werkt Poortwachter binnen Bitcare?

In Bitcare krijgt u standaard notificaties op de momenten waarop u actie moet ondernemen. In onderstaande tabel is te zien wanneer de notificaties verstuurd worden:
Ontvanger

Wanneer

Poortwachter notificaties

HRM manager

Vanaf datum ziekmelding: In week 2, 6, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 42, 44, 50, 52, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 91, 97.

Bij 2 jaar ziek.


In onderstaand traject ziet u welke acties ondernomen moeten worden per week na de ziekmelding. 


Week 1: Melding bij arbodienst of bedrijfsarts

Ziektegeval melden bij de arbodienst of bedrijfsarts. 


Week 6: Probleem analyse

De arbodienst of bedrijfsarts moet een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de medewerker niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.


Week 8: Plan van Aanpak

De werkgever stelt in overleg met de medewerker een Plan van Aanpak (PvA) op. Hierin staat wat beiden gaan doen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier. Deze moet bijgehouden worden wanneer er sprake is van een dreigend langdurig verzuim. In dit dossier staat het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

Het plan van aanpak kunt u downloaden via het UWV: Plan van aanpak 


Week 14: Voortgang

Werkgever moet de voortgang met de medewerker bespreken. Er wordt samen met de medewerker een casemanager gekozen die de uitvoering van het PvA controleert en begeleidt. Het wordt aangeraden om de voortgang elke zes weken te bespreken.

Week 20, 26, 32 en 38: Voortgang

Voortgang bespreken met de medewerker, elke 6 weken.
Zorg dat u de besprekingen toevoegt aan het dossier, voor de dossiervorming.


Week 42: Ziek melden bij UWV

De medewerker moet door de werkgever ziek gemeld worden bij het UWV. Dit moet u uiterlijk de eerste werkdag nadat de medewerker 42 weken ziek is.
Het formulier kunt u downloaden via het UWV: Ziekmelden UWV


Week 44, 50: Voortgang

Voortgang bespreken met medewerker.

Zorg dat u de besprekingen aan het dossier toevoegt, voor de dossiervorming.


Week 46-52: Eerstejaarsevaluatie

Als de medewerker langer ziek is volgt er tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.

Het formulier kunt u downloaden via het UWV: Eerstejaarsevaluatie


Week 56, 62, 68, 74, 80, 86, 91, 97 

Voortgang bespreken met medewerker, elke 6 weken.

Zorg dat u de besprekingen toevoegt aan het dossier, voor de dossiervorming.


Week 87

Als de medewerker in de 87e week nog niet teruggekeerd is ontvangt hij een WIA-aanvraagformulier van het UWV.
Dit formulier moet binnen drie weken teruggestuurd worden naar het UWV.
Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag en voert een WIA-uitkering uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Na 20 maanden

Wanneer de medewerker na 20 maanden nog niet volledig aan het werk is, stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.